Khmersren.com

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำหรับผู้สนใจเรียนภาษา

สมัคร/เข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับ

ขณะนี้เราเว็บไซต์กำลังปรับปรุง ท่านสามารถชมเว็บไซต์เก่าได้ที่

หากความข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเราได้ในเฟซบุคส์ ดังรายการต่อไปนี้
Facebook Fan Page : khmersren.com(สำหรับเรื่องทั่วไป, การสั่งซื้อสื่อ)
Facebook Group : เรียนภาษาเขมรกับ khmersren.com (สำหรับการเรียนภาษาเขมร)
Facebook Group : เรียนภาษาอังกฤษกับ khmersren.com (สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ)

คำแนะนำสำหรับผู้เรียนภาษาเขมร

ขอให้แนะนำลำดับการเรียนจากบทเรียนต่อไปนี้ตามลำดับ
KH112T : ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
ท่านจะได้เรียนคำศัพท์ภาษาเขมรพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน, ประโยครูปแบบต่างๆ เช่น ประโยคบอกเล่า, ประโยคปฏิเสธ, ประโยคคำถาม ผ่านบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

KH202T : การอ่านภาษาเขมร
บทเรียนนี้ จะเป็นการฝึกอ่านภาษาเขมร เริ่มจากพยัญชนะ, สระ, การประสมคำ และฝึกอ่านจากหนังสือเรียนสำหรับเด็กของเขมร

ส่วนเนื้อหาในเรื่องภาษาเขมรอื่น ๆ ได้แก่ KH103T, KH104T, KH201T, KH204T ก็ถือว่าเป็นสื่อเสริมสำหรับการเรียน

Subject

KH103T : เรียนภาษาเขมรจากโฆษณา

Lessons

KH104T : เรียนภาษาเขมรจากเพลง

Lessons

KH201T : การอ่านภาษาเขมร[ยกเลิกแล้ว]

Lessons

EN011T : ไวยากรณ์อังกฤษพื้นฐาน

Lessons

KH204T : ฝึกอ่านภาษาเขมรจากแบบเรียน ป.1

Lessons

KH112T : ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน

Lessons

KH202T : การอ่านภาษาเขมร

Lessons KH202T-01

EN006 : Essential Grammar in Use

Lessons EN006-01 EN006-02